کارت ویزیت سلفون براق و مات دورگرد – چاپ فوری ( ۶ ساعته )

نام محصولتعدادقیمت / تومانچاپ فوریسایز کارتراهنما / آموزش
سلفون براق دورگرد / دورو۱۰۰۰ عدد۲۶۴,۰۰۰۶ ساعته۶۰*۹۰ میلی مترراهنمای طراحی
سلفون مات دورگرد / دورو۱۰۰۰ عدد۲۶۴,۰۰۰۶ ساعته۶۰*۹۰ میلی مترراهنمای طراحی

لیبل و کارت ویزیت ساده – چاپ فوری ( ۶ ساعته )

نام محصولتعدادقیمت / تومانچاپ فوریسایز کارتراهنما / آموزش
سلفون براق / یکرو۱۰۰۰ عدد۱۶۰,۰۰۰۶ ساعته۸۵*۴۸ میلی مترراهنمای طراحی
سلفون براق / دورو۱۰۰۰ عدد۱۹۹,۰۰۰۶ ساعته۸۵*۴۸ میلی مترراهنمای طراحی
سلفون مات / یکرو۱۰۰۰ عدد۱۶۰,۰۰۰۶ ساعته۸۵*۴۸ میلی مترراهنمای طراحی
سلفون مات / دورو۱۰۰۰ عدد۱۹۹,۰۰۰۶ ساعته۸۵*۴۸ میلی مترراهنمای طراحی
لیبل بدون روکش / یکرو۱۰۰۰ عدد۱۶۸,۰۰۰۶ ساعته۸۵*۴۸ میلی مترراهنمای طراحی
لیبل سلفون براق / یکرو۱۰۰۰ عدد۱۷۵,۰۰۰۶ ساعته۸۵*۴۸ میلی مترراهنمای طراحی

تراکت تحریر ۸۰ گرم سایز A4 – فوری ۶ ساعته

نام محصولتعدادقیمت / تومانچاپ فوریسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت تحریر ۸۰ گرم A4 / یکرو۱۰۰۰ عدد۶۸۷,۰۰۰۶ ساعتهA4 – ۲۰۰*۲۹۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم A4 / دورو۱۰۰۰ عدد۹۴۷,۰۰۰۶ ساعتهA4 – ۲۰۰*۲۹۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم A4 / یکرو۲۰۰۰ عدد۱,۰۳۲,۰۰۰۶ ساعتهA4 – ۲۰۰*۲۹۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم A4 / دورو۲۰۰۰ عدد۱,۳۳۲,۰۰۰۶ ساعتهA4 – ۲۰۰*۲۹۰ میلی مترراهنمای طراحی

تراکت تحریر ۸۰ گرم سایز A5 – فوری ۶ ساعته

نام محصولتعدادقیمت / تومانچاپ فوریسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت تحریر ۸۰ گرم A5 / یکرو۱۰۰۰ عدد۳۷۴,۰۰۰۶ ساعتهA5 – ۲۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم A5 / دورو۱۰۰۰ عدد۵۰۴,۰۰۰۶ ساعتهA5 – ۲۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم A5 / یکرو۲۰۰۰ عدد۵۴۶,۰۰۰۶ ساعتهA5 – ۲۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم A5 / دورو۲۰۰۰ عدد۶۹۶,۰۰۰۶ ساعتهA5 – ۲۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی

تراکت تحریر ۸۰ گرم سایز A6 – فوری ۶ ساعته

نام محصولتعدادقیمت / تومانچاپ فوریسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت تحریر ۸۰ گرم A6 / یکرو۱۰۰۰ عدد۲۱۷,۰۰۰۶ ساعتهA6 – ۹۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم A6 / دورو۱۰۰۰ عدد۲۸۲,۰۰۰۶ ساعتهA6 – ۹۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم A6 / یکرو۲۰۰۰ عدد۳۰۳,۰۰۰۶ ساعتهA6 – ۹۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم A6 / دورو۲۰۰۰ عدد۳۷۸,۰۰۰۶ ساعتهA6 – ۹۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی

سربرگ تحریر ۸۰ گرم سایز A4 واقعی – ۶ ساعته

نام محصولتعدادقیمت / تومانچاپ فویسایز کارتراهنما / آموزش
تحریر ۸۰ گرم A4 / یکرو۱۰۰۰ عدد۸۷۳,۰۰۰۶ ساعتهA4 – ۲۱۰*۲۹۷ میلی مترراهنمای طراحی
تحریر ۸۰ گرم A4 / دورو۱۰۰۰ عدد۱,۲۶۳,۰۰۰۶ ساعتهA4 – ۲۱۰*۲۹۷ میلی مترراهنمای طراحی
تحریر ۸۰ گرم A4 / یکرو۲۰۰۰ عدد۱,۲۹۰,۰۰۰۶ ساعتهA4 – ۲۱۰*۲۹۷ میلی مترراهنمای طراحی
تحریر ۸۰ گرم A4 / دورو۲۰۰۰ عدد۱,۷۴۰,۰۰۰۶ ساعتهA4 – ۲۱۰*۲۹۷ میلی مترراهنمای طراحی

سربرگ تحریر ۸۰ گرم سایز A5 واقعی – ۶ ساعته

نام محصولتعدادقیمت / تومانچاپ فوریسایز کارتراهنما / آموزش
تحریر ۸۰ گرم A5 / یکرو۱۰۰۰ عدد۴۶۷,۰۰۰۶ ساعتهA5 – ۱۴۸*۲۱۰ میلی مترراهنمای طراحی
تحریر ۸۰ گرم A5 / دورو۱۰۰۰ عدد۶۶۲,۰۰۰۶ ساعتهA5 – ۱۴۸*۲۱۰ میلی مترراهنمای طراحی
تحریر ۸۰ گرم A5 / یکرو۲۰۰۰ عدد۶۷۵,۰۰۰۶ ساعتهA5 – ۱۴۸*۲۱۰ میلی مترراهنمای طراحی
تحریر ۸۰ گرم A5 / دورو۲۰۰۰ عدد۹۰۰,۰۰۰۶ ساعتهA5 – ۱۴۸*۲۱۰ میلی مترراهنمای طراحی

سربرگ تحریر ۸۰ گرم سایز A6 واقعی – ۶ ساعته

نام محصولتعدادقیمت / تومانچاپ فوریسایز کارتراهنما / آموزش
تحریر ۸۰ گرم A6 / یکرو۱۰۰۰ عدد۲۶۳,۰۰۰۶ ساعتهA6 – ۱۰۵*۱۴۸ میلی مترراهنمای طراحی
تحریر ۸۰ گرم A6 / دورو۱۰۰۰ عدد۳۶۱,۰۰۰۶ ساعتهA6 – ۱۰۵*۱۴۸ میلی مترراهنمای طراحی
تحریر ۸۰ گرم A6 / یکرو۲۰۰۰ عدد۳۶۸,۰۰۰۶ ساعتهA6 – ۱۰۵*۱۴۸ میلی مترراهنمای طراحی
تحریر ۸۰ گرم A6 / دورو۲۰۰۰ عدد۴۸۰,۰۰۰۶ ساعتهA6 – ۱۰۵*۱۴۸ میلی مترراهنمای طراحی

تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A4 فوری ۶ ساعته

نام محصولتعدادقیمت / تومانچاپ فوریسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم A4 / یکرو۱۰۰۰ عدد۷۷۶,۰۰۰۶ ساعتهA4 – ۲۰۰*۲۹۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم A4 / دورو۱۰۰۰ عدد۱,۰۳۶,۰۰۰۶ ساعتهA4 – ۲۰۰*۲۹۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم A4 / یکرو۲۰۰۰ عدد۱,۲۱۰,۰۰۰۶ ساعتهA4 – ۲۰۰*۲۹۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم A4 / دورو۲۰۰۰ عدد۱,۵۱۰,۰۰۰۶ ساعتهA4 – ۲۰۰*۲۹۰ میلی مترراهنمای طراحی

تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A5 فوری ۶ ساعته

نام محصولتعدادقیمت / تومانچاپ فوریسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم A5 / یکرو۱۰۰۰ عدد۴۱۸,۰۰۰۶ ساعتهA5 – ۲۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم A5 / دورو۱۰۰۰ عدد۵۴۸,۰۰۰۶ ساعتهA5 – ۲۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم A5 / یکرو۲۰۰۰ عدد۶۳۵,۰۰۰۶ ساعتهA5 – ۲۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم A5 / دورو۲۰۰۰ عدد۷۸۵,۰۰۰۶ ساعتهA5 – ۲۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی

تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A6 فوری ۶ ساعته

نام محصولتعدادقیمت / تومانچاپ فوریسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم A6 / یکرو۱۰۰۰ عدد۲۳۹,۰۰۰۶ ساعتهA6 – ۹۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم A6 / دورو۱۰۰۰ عدد۳۰۴,۰۰۰۶ ساعتهA6 – ۹۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم A6 / یکرو۲۰۰۰ عدد۳۴۸,۰۰۰۶ ساعتهA6 – ۹۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم A6 / دورو۲۰۰۰ عدد۴۲۳,۰۰۰۶ ساعتهA6 – ۹۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی