سربرگ کتان ۱۲۰ گرم استاندارد – سایز A4

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
سربرگ کتان ۱۲۰ گرم A4 استاندارد / یکرو۱۰۰۰ عدد۱,۱۴۱,۰۰۰۷الی۸ روزه۲۹۷*۲۱۰ – A4 میلی مترراهنمای طراحی
سربرگ کتان ۱۲۰ گرم A4 استاندارد / دورو۱۰۰۰ عدد۱,۶۹۶,۰۰۰۷الی۸ روزه۲۹۷*۲۱۰ – A4 میلی مترراهنمای طراحی

سربرگ کتان ۱۲۰ گرم استاندارد – سایز A5

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
سربرگ کتان ۱۲۰ گرم A5 استاندارد / یکرو۱۰۰۰ عدد۵۷۱,۰۰۰۷الی۸ روزه۱۴۸*۲۱۰ – A5 میلی مترراهنمای طراحی
سربرگ کتان ۱۲۰ گرم A5 استاندارد / دورو۱۰۰۰ عدد۸۴۸,۰۰۰۷الی۸ روزه۱۴۸*۲۱۰ – A5 میلی مترراهنمای طراحی