تراکت تحریر ۸۰ گرم غیر استاندارد – سایز A4

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت تحریر ۸۰ گرم A4 / یکرو۱۰۰۰ عدد۵۸۷,۰۰۰۵ روزه۶۲۷,۰۰۰۲ روزهA4 – ۲۰۰*۲۹۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم A4 / دورو۱۰۰۰ عدد۸۴۷,۰۰۰۵ روزه۸۸۷,۰۰۰۲ روزهA4 – ۲۰۰*۲۹۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم A4 / یکرو۲۰۰۰ عدد۹۳۲,۰۰۰۵ روزه۹۸۲,۰۰۰۲ روزهA4 – ۲۰۰*۲۹۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم A4 / دورو۲۰۰۰ عدد۱,۲۳۲,۰۰۰۵ روزه۱,۲۸۲,۰۰۰۲ روزهA4 – ۲۰۰*۲۹۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم A4 / یکرو۵۰۰۰ عدد۱,۸۹۱,۰۰۰۵ روزه۱,۹۵۱,۰۰۰۲ روزهA4 – ۲۰۰*۲۹۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم A4 / دورو۵۰۰۰ عدد۲,۲۴۱,۰۰۰۵ روزه۲,۳۰۱,۰۰۰۲ روزهA4 – ۲۰۰*۲۹۰ میلی مترراهنمای طراحی

تراکت تحریر ۸۰ گرم غیر استاندارد – سایز A5

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت تحریر ۸۰ گرم A5 / یکرو۱۰۰۰ عدد۲۹۴,۰۰۰۵ روزه۳۲۴,۰۰۰۲ روزهA5 – ۲۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم A5 / دورو۱۰۰۰ عدد۴۲۴,۰۰۰۵ روزه۴۵۴,۰۰۰۲ روزهA5 – ۲۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم A5 / یکرو۲۰۰۰ عدد۴۶۶,۰۰۰۵ روزه۵۰۶,۰۰۰۲ روزهA5 – ۲۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم A5 / دورو۲۰۰۰ عدد۶۱۶,۰۰۰۵ روزه۶۵۶,۰۰۰۲ روزهA5 – ۲۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم A5 / یکرو۵۰۰۰ عدد۹۴۶,۰۰۰۵ روزه۹۹۶,۰۰۰۲ روزهA5 – ۲۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم A5 / دورو۵۰۰۰ عدد۱,۱۲۱,۰۰۰۵ روزه۱,۱۷۱,۰۰۰۲ روزهA5 – ۲۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی

تراکت تحریر ۸۰ گرم غیر استاندارد – سایز A6

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت تحریر ۸۰ گرم A6 / یکرو۱۰۰۰ عدد۱۴۷,۰۰۰۵ روزه۱۶۷,۰۰۰۲ روزهA6 – ۹۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم A6 / دورو۱۰۰۰ عدد۲۱۲,۰۰۰۵ روزه۲۳۲,۰۰۰۲ روزهA6 – ۹۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم A6 / یکرو۲۰۰۰ عدد۲۳۳,۰۰۰۵ روزه۲۶۳,۰۰۰۲ روزهA6 – ۹۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم A6 / دورو۲۰۰۰ عدد۳۰۸,۰۰۰۵ روزه۳۳۸,۰۰۰۲ روزهA6 – ۹۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم A6 / یکرو۵۰۰۰ عدد۴۷۳,۰۰۰۵ روزه۵۱۳,۰۰۰۲ روزهA6 – ۹۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم A6 / دورو۵۰۰۰ عدد۵۶۰,۰۰۰۵ روزه۶۰۰,۰۰۰۲ روزهA6 – ۹۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی

تراکت تحریر ۸۰ گرم غیر استاندارد – سایز B4

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت تحریر ۸۰ گرم B4 / یکرو۱۰۰۰ عدد۸۶۴,۰۰۰۵ روزه۹۰۴,۰۰۰۲ روزهB4 – ۳۴۰*۲۴۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم B4 / دورو۱۰۰۰ عدد۱,۳۰۸,۰۰۰۵ روزه۱,۳۴۸,۰۰۰۲ روزهB4 – ۳۴۰*۲۴۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم B4 / یکرو۲۰۰۰ عدد۱,۳۷۱,۰۰۰۵ روزه۱,۴۲۱,۰۰۰۲ روزهB4 – ۳۴۰*۲۴۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم B4 / دورو۲۰۰۰ عدد۱,۹۰۲,۰۰۰۵ روزه۱,۹۵۲,۰۰۰۲ روزهB4 – ۳۴۰*۲۴۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم B4 / یکرو۵۰۰۰ عدد۲,۷۴۵,۰۰۰۵ روزه۲,۸۰۵,۰۰۰۲ روزهB4 – ۳۴۰*۲۴۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم B4 / دورو۵۰۰۰ عدد۳,۳۹۰,۰۰۰۵ روزه۳,۴۵۰,۰۰۰۲ روزهB4 – ۳۴۰*۲۴۰ میلی مترراهنمای طراحی

تراکت تحریر ۸۰ گرم غیر استاندارد – سایز B5

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت تحریر ۸۰ گرم B5 / یکرو۱۰۰۰ عدد۴۳۲,۰۰۰۵ روزه۴۶۲,۰۰۰۲ روزهB5 – ۲۴۰*۱۷۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم B5 / دورو۱۰۰۰ عدد۶۵۴,۰۰۰۵ روزه۶۸۴,۰۰۰۲ روزهB5 – ۲۴۰*۱۷۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم B5 / یکرو۲۰۰۰ عدد۶۸۶,۰۰۰۵ روزه۷۲۶,۰۰۰۲ روزهB5 – ۲۴۰*۱۷۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم B5 / دورو۲۰۰۰ عدد۹۵۱,۰۰۰۵ روزه۹۹۱,۰۰۰۲ روزهB5 – ۲۴۰*۱۷۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم B5 / یکرو۵۰۰۰ عدد۱,۳۷۳,۰۰۰۵ روزه۱,۴۲۳,۰۰۰۲ روزهB5 – ۲۴۰*۱۷۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم B5 / دورو۵۰۰۰ عدد۱,۶۹۵,۰۰۰۵ روزه۱,۷۴۵,۰۰۰۲ روزهB5 – ۲۴۰*۱۷۰ میلی مترراهنمای طراحی

تراکت تحریر ۸۰ گرم غیر استاندارد – سایز B6

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت تحریر ۸۰ گرم B6 / یکرو۱۰۰۰ عدد۲۱۶,۰۰۰۵ روزه۲۳۶,۰۰۰۲ روزهB6 – ۱۷۰*۱۲۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم B6 / دورو۱۰۰۰ عدد۳۲۷,۰۰۰۵ روزه۳۴۷,۰۰۰۲ روزهB6 – ۱۷۰*۱۲۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم B6 / یکرو۲۰۰۰ عدد۳۴۳,۰۰۰۵ روزه۳۷۳,۰۰۰۲ روزهB6 – ۱۷۰*۱۲۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم B6 / دورو۲۰۰۰ عدد۴۷۶,۰۰۰۵ روزه۵۰۶,۰۰۰۲ روزهB6 – ۱۷۰*۱۲۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم B6 / یکرو۵۰۰۰ عدد۶۸۶,۰۰۰۵ روزه۷۲۶,۰۰۰۲ روزهB6 – ۱۷۰*۱۲۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت تحریر ۸۰ گرم B6 / دورو۵۰۰۰ عدد۸۴۸,۰۰۰۵ روزه۸۸۸,۰۰۰۲ روزهB6 – ۱۷۰*۱۲۰ میلی مترراهنمای طراحی