سربرگ تحریر ۸۰ گرم استاندارد

سربرگ تحریر ۸۰ گرم استاندارد – سایز A4

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
سربرگ تحریر ۸۰ A4 / یکرو۱۰۰۰ عدد۷۷۳,۰۰۰۵الی۶روزه۸۱۳,۰۰۰۲الی۳ روزه۲۹۷*۲۱۰ – A4 میلی مترراهنمای طراحی
سربرگ تحریر ۸۰ گرم A4 / دورو۱۰۰۰ عدد۱,۱۶۳,۰۰۰۵الی۶روزه۱,۲۰۳,۰۰۰۲الی۳ روزه۲۹۷*۲۱۰ – A4 میلی مترراهنمای طراحی
سربرگ تحریر ۸۰ گرم A4 / یکرو۲۰۰۰ عدد۱,۱۹۰,۰۰۰۵الی۶روزه۱,۲۴۰,۰۰۰۲الی۳ روزه۲۹۷*۲۱۰ – A4 میلی مترراهنمای طراحی
سربرگ تحریر ۸۰ گرم A4 / دورو۲۰۰۰ عدد۱,۶۴۰,۰۰۰۵الی۶روزه۱,۶۹۰,۰۰۰۲الی۳ روزه۲۹۷*۲۱۰ – A4 میلی مترراهنمای طراحی
سربرگ تحریر ۸۰ گرم A4 / یکرو۵۰۰۰ عدد۲,۳۲۶,۰۰۰۵الی۶روزه۲,۳۸۶,۰۰۰۲الی۳ روزه۲۹۷*۲۱۰ – A4 میلی مترراهنمای طراحی
سربرگ تحریر ۸۰ گرم A4 / دورو۵۰۰۰ عدد۲,۸۵۱,۰۰۰۵الی۶روزه۲,۹۱۱,۰۰۰۲الی۳ روزه۲۹۷*۲۱۰ – A4 میلی مترراهنمای طراحی

سربرگ تحریر ۸۰ گرم استاندارد – سایز A5

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
سربرگ تحریر ۸۰ گرم A5 / یکرو۱۰۰۰ عدد۳۸۷,۰۰۰۵الی۶روزه۴۱۷,۰۰۰۲الی۳ روزه۱۴۸*۲۱۰ – A5 میلی مترراهنمای طراحی
سربرگ تحریر ۸۰ گرم A5 / دورو۱۰۰۰ عدد۵۸۲,۰۰۰۵الی۶روزه۶۱۲,۰۰۰۲الی۳ روزه۱۴۸*۲۱۰ – A5 میلی مترراهنمای طراحی
سربرگ تحریر ۸۰ گرم A5 / یکرو۲۰۰۰ عدد۵۹۵,۰۰۰۵الی۶روزه۶۳۵,۰۰۰۲الی۳ روزه۱۴۸*۲۱۰ – A5 میلی مترراهنمای طراحی
سربرگ تحریر ۸۰ گرم A5 / دورو۲۰۰۰ عدد۸۲۰,۰۰۰۵الی۶روزه۸۶۰,۰۰۰۲الی۳ روزه۱۴۸*۲۱۰ – A5 میلی مترراهنمای طراحی
سربرگ تحریر ۸۰ گرم A5 / یکرو۵۰۰۰ عدد۱,۱۶۳,۰۰۰۵الی۶روزه۱,۲۱۳,۰۰۰۲الی۳ روزه۱۴۸*۲۱۰ – A5 میلی مترراهنمای طراحی
سربرگ تحریر ۸۰ گرم A5 / دورو۵۰۰۰ عدد۱,۴۲۶,۰۰۰۵الی۶روزه۱,۴۷۶,۰۰۰۲الی۳ روزه۱۴۸*۲۱۰ – A5 میلی مترراهنمای طراحی

سربرگ تحریر ۸۰ گرم استاندارد – سایز A6

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
سربرگ تحریر ۸۰ گرم A6 / یکرو۱۰۰۰ تعداد۱۹۳,۰۰۰۵الی۶روزه۲۱۳,۰۰۰۲الی۳ روزه۱۴۸*۱۰۵ – A6 میلی مترراهنمای طراحی
سربرگ تحریر ۸۰ گرم A6 / دورو۱۰۰۰ تعداد۲۹۱,۰۰۰۵الی۶روزه۳۱۱,۰۰۰۲الی۳ روزه۱۴۸*۱۰۵ – A6 میلی مترراهنمای طراحی
سربرگ تحریر ۸۰ گرم A6 / یکرو۲۰۰۰ تعداد۲۹۸,۰۰۰۵الی۶روزه۳۲۸,۰۰۰۲الی۳ روزه۱۴۸*۱۰۵ – A6 میلی مترراهنمای طراحی
سربرگ تحریر ۸۰ گرم A6 / دورو۲۰۰۰ تعداد۴۱۰,۰۰۰۵الی۶روزه۴۴۰,۰۰۰۲الی۳ روزه۱۴۸*۱۰۵ – A6 میلی مترراهنمای طراحی
سربرگ تحریر ۸۰ گرم A6 / یکرو۵۰۰۰ تعداد۵۸۲,۰۰۰۵الی۶روزه۶۲۲,۰۰۰۲الی۳ روزه۱۴۸*۱۰۵ – A6 میلی مترراهنمای طراحی
سربرگ تحریر ۸۰ گرم A6 / دورو۵۰۰۰ تعداد۷۱۳,۰۰۰۵الی۶روزه۷۵۳,۰۰۰۲الی۳ روزه۱۴۸*۱۰۵ – A6 میلی مترراهنمای طراحی