تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم

تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم – سایز A4

نام محصولتعدادمدت تحویلقیمت / تومانمدت / تحویلقیمت / تومانسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم A4 / یکرو۱۰۰۰ عدد۵ روزه۶۷۶,۰۰۰۲ روزه۷۱۶,۰۰۰A4 – ۲۰۰*۲۹۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم A4 / دورو۱۰۰۰ عدد۵ روزه۹۳۶,۰۰۰۲ روزه۹۷۶,۰۰۰A4 – ۲۰۰*۲۹۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم A4 / یکرو۲۰۰۰ عدد۵ روزه۱,۱۱۰,۰۰۰۲ روزه۱,۱۶۰,۰۰۰A4 – ۲۰۰*۲۹۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم A4 / دورو۲۰۰۰ عدد۵ روزه۱,۴۱۰,۰۰۰۲ روزه۱,۴۶۰,۰۰۰A4 – ۲۰۰*۲۹۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم A4 / یکرو۵۰۰۰ عدد۵ روزه۲,۳۳۶,۰۰۰۲ روزه۲,۳۹۶,۰۰۰A4 – ۲۰۰*۲۹۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم A4 / دورو۵۰۰۰ عدد۵ روزه۲,۶۸۶,۰۰۰۲ روزه۲,۷۴۶,۰۰۰A4 – ۲۰۰*۲۹۰ میلی مترراهنمای طراحی

تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم – سایز A5

نام محصولتعدادمدت تحویلقیمت / تومانمدت / تحویلقیمت / تومانسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم A5 / یکرو۱۰۰۰ عدد۵ روزه۳۳۸,۰۰۰۲ روزه۳۶۸,۰۰۰A5 – ۲۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم A5 / دورو۱۰۰۰ عدد۵ روزه۴۶۸,۰۰۰۲ روزه۴۹۸,۰۰۰A5 – ۲۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم A5 / یکرو۲۰۰۰ عدد۵ روزه۵۵۵,۰۰۰۲ روزه۵۹۵,۰۰۰A5 – ۲۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم A5 / دورو۲۰۰۰ عدد۵ روزه۷۰۵,۰۰۰۲ روزه۷۴۵,۰۰۰A5 – ۲۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم A5 / یکرو۵۰۰۰ عدد۵ روزه۱,۱۶۸,۰۰۰۲ روزه۱,۲۱۸,۰۰۰A5 – ۲۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم A5 / دورو۵۰۰۰ عدد۵ روزه۱,۳۴۳,۰۰۰۲ روزه۱,۳۹۳,۰۰۰A5 – ۲۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی

تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم – سایز A6

نام محصولتعدادمدت تحویلقیمت / تومانمدت / تحویلقیمت / تومانسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم A6 / یکرو۱۰۰۰ عدد۵ روزه۱۶۹,۰۰۰۲ روزه۱۸۹,۰۰۰A6 – ۱۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم A6 / دورو۱۰۰۰ عدد۵ روزه۲۳۴,۰۰۰۲ روزه۲۵۴,۰۰۰A6 – ۱۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم A6 / یکرو۲۰۰۰ عدد۵ روزه۲۷۸,۰۰۰۲ روزه۳۰۸,۰۰۰A6 – ۱۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم A6 / دورو۲۰۰۰ عدد۵ روزه۳۵۳,۰۰۰۲ روزه۳۸۳,۰۰۰A6 – ۱۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم A6 / یکرو۵۰۰۰ عدد۵ روزه۵۸۴,۰۰۰۲ روزه۶۲۴,۰۰۰A6 – ۱۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم A6 / دورو۵۰۰۰ عدد۵ روزه۶۷۲,۰۰۰۲ روزه۷۱۲,۰۰۰A6 – ۱۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی

تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم – سایز B4

نام محصولتعدادمدت تحویلقیمت / تومانمدت / تحویلقیمت / تومانسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم B4 / یکرو۱۰۰۰ عدد۷ روزه۱,۰۰۰,۰۰۰۳ روزه۱,۰۴۰,۰۰۰B4 – ۳۴۰*۲۴۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم B4 / دورو۱۰۰۰ عدد۷ روزه۱,۴۴۴,۰۰۰۳ روزه۱,۴۸۴,۰۰۰B4 – ۳۴۰*۲۴۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم B4 / یکرو۲۰۰۰ عدد۷ روزه۱,۶۴۳,۰۰۰۳ روزه۱,۶۹۳,۰۰۰B4 – ۳۴۰*۲۴۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم B4 / دورو۲۰۰۰ عدد۷ روزه۲,۱۷۴,۰۰۰۳ روزه۲,۲۲۴,۰۰۰B4 – ۳۴۰*۲۴۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم B4 / یکرو۵۰۰۰ عدد۷ روزه۳,۴۲۴,۰۰۰۳ روزه۳,۴۸۴,۰۰۰B4 – ۳۴۰*۲۴۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم B4 / دورو۵۰۰۰ عدد۷ روزه۴,۰۶۹,۰۰۰۳ روزه۴,۱۲۹,۰۰۰B4 – ۳۴۰*۲۴۰ میلی مترراهنمای طراحی

تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم – سایز B5

نام محصولتعدادمدت تحویلقیمت / تومانمدت / تحویلقیمت / تومانسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم B5 / یکرو۱۰۰۰ عدد۷ روزه۵۰۰,۰۰۰۳ روزه۵۳۰,۰۰۰B5 – ۲۴۰*۱۷۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم B5 / دورو۱۰۰۰ عدد۷ روزه۷۲۲,۰۰۰۳ روزه۷۵۲,۰۰۰B5 – ۲۴۰*۱۷۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم B5 / یکرو۲۰۰۰ عدد۷ روزه۸۲۲,۰۰۰۳ روزه۸۶۲,۰۰۰B5 – ۲۴۰*۱۷۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم B5 / دورو۲۰۰۰ عدد۷ روزه۱,۰۸۷,۰۰۰۳ روزه۱,۱۲۷,۰۰۰B5 – ۲۴۰*۱۷۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم B5 / یکرو۵۰۰۰ عدد۷ روزه۱,۷۱۲,۰۰۰۳ روزه۱,۷۶۲,۰۰۰B5 – ۲۴۰*۱۷۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم B5 / دورو۵۰۰۰ عدد۷ روزه۲,۰۳۵,۰۰۰۳ روزه۲,۰۸۵,۰۰۰B5 – ۲۴۰*۱۷۰ میلی مترراهنمای طراحی

تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم – سایز B6

نام محصولتعدادمدت تحویلقیمت / تومانمدت / تحویلقیمت / تومانسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم B6 / یکرو۱۰۰۰ عدد۷ روزه۲۵۰,۰۰۰۳ روزه۲۷۰,۰۰۰B6 – ۱۷۰*۱۲۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم B6 / دورو۱۰۰۰ عدد۷ روزه۳۶۱,۰۰۰۳ روزه۳۸۱,۰۰۰B6 – ۱۷۰*۱۲۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم B6 / یکرو۲۰۰۰ عدد۷ روزه۴۱۱,۰۰۰۳ روزه۴۴۱,۰۰۰B6 – ۱۷۰*۱۲۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم B6 / دورو۲۰۰۰ عدد۷ روزه۵۴۴,۰۰۰۳ روزه۵۷۴,۰۰۰B6 – ۱۷۰*۱۲۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم B6 / یکرو۵۰۰۰ عدد۷ روزه۸۵۶,۰۰۰۳ روزه۸۹۶,۰۰۰B6 – ۱۷۰*۱۲۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم B6 / دورو۵۰۰۰ عدد۷ روزه۱,۰۱۷,۰۰۰۳ روزه۱,۰۵۷,۰۰۰B6 – ۱۷۰*۱۲۰ میلی مترراهنمای طراحی