سربرگ تحریر

تراکت کرافت ۴ رنگ سایز A4

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت کرافت ۴ رنگ A4 / یکرو۱۰۰۰ عدد۸۴۰,۰۰۰۷الی۸ روزهA4 – ۲۰۰*۲۹۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت کرافت ۴ رنگ A4 / دورو۱۰۰۰ عدد۱,۱۱۱,۰۰۰۷الی۸ روزهA4 – ۲۰۰*۲۹۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت کرافت ۴ رنگ A4 / یکرو۲۰۰۰ عدد۱,۴۳۳,۰۰۰۷الی۸ روزهA4 – ۲۰۰*۲۹۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت کرافت ۴ رنگ A4 / دورو۲۰۰۰ عدد۱,۷۴۶,۰۰۰۷الی۸ روزهA4 – ۲۰۰*۲۹۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت کرافت ۴ رنگ A4 / یکرو۵۰۰۰ عدد۳,۱۳۰,۰۰۰۷الی۸ روزهA4 – ۲۰۰*۲۹۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت کرافت ۴ رنگ A4 / دورو۵۰۰۰ عدد۳,۴۹۶,۰۰۰۷الی۸ روزهA4 – ۲۰۰*۲۹۰ میلی مترراهنمای طراحی

تراکت کرافت ۴ رنگ سایز A5

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت کرافت ۴ رنگ A5 / یکرو۱۰۰۰ عدد۴۲۰,۰۰۰۷الی۸ روزهA5 – ۲۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت کرافت ۴ رنگ A5 / دورو۱۰۰۰ عدد۵۵۶,۰۰۰۷الی۸ روزهA5 – ۲۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت کرافت ۴ رنگ A5 / یکرو۲۰۰۰ عدد۷۱۷,۰۰۰۷الی۸ روزهA5 – ۲۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت کرافت ۴ رنگ A5 / دورو۲۰۰۰ عدد۸۷۳,۰۰۰۷الی۸ روزهA5 – ۲۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت کرافت ۴ رنگ A5 / یکرو۵۰۰۰ عدد۱,۵۶۵,۰۰۰۷الی۸ روزهA5 – ۲۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت کرافت ۴ رنگ A5 / دورو۵۰۰۰ عدد۱,۷۴۸,۰۰۰۷الی۸ روزهA5 – ۲۰۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی

تراکت کرافت ۴ رنگ سایز A6

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت کرافت ۴ رنگ A6 / یکرو۱۰۰۰ عدد۲۱۰,۰۰۰۷الی۸ روزهA6 – ۹۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت کرافت ۴ رنگ A6 / دورو۱۰۰۰ عدد۲۷۸,۰۰۰۷الی۸ روزهA6 – ۹۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت کرافت ۴ رنگ A6 / یکرو۲۰۰۰ عدد۳۵۸,۰۰۰۷الی۸ روزهA6 – ۹۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت کرافت ۴ رنگ A6 / دورو۲۰۰۰ عدد۴۳۷,۰۰۰۷الی۸ روزهA6 – ۹۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت کرافت ۴ رنگ A6 / یکرو۵۰۰۰ عدد۷۸۳,۰۰۰۷الی۸ روزهA6 – ۹۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت کرافت ۴ رنگ A6 / دورو۵۰۰۰ عدد۸۷۴,۰۰۰۷الی۸ روزهA6 – ۹۰*۱۴۵ میلی مترراهنمای طراحی

تراکت کرافت ۴ رنگ سایز B4

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت کرافت ۴ رنگ B4 / یکرو۱۰۰۰ عدد۱,۲۲۴,۰۰۰۷الی۸ روزهB4 – ۲۴۰*۳۴۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت کرافت ۴ رنگ B4 / دورو۱۰۰۰ عدد۱,۶۶۸,۰۰۰۷الی۸ روزهB4 – ۲۴۰*۳۴۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت کرافت ۴ رنگ B4 / یکرو۲۰۰۰ عدد۲,۰۹۱,۰۰۰۷الی۸ روزهB4 – ۲۴۰*۳۴۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت کرافت ۴ رنگ B4 / دورو۲۰۰۰ عدد۲,۶۲۲,۰۰۰۷الی۸ روزهB4 – ۲۴۰*۳۴۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت کرافت ۴ رنگ B4 / یکرو۵۰۰۰ عدد۴,۵۴۵,۰۰۰۷الی۸ روزهB4 – ۲۴۰*۳۴۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت کرافت ۴ رنگ B4 / دورو۵۰۰۰ عدد۵,۱۹۰,۰۰۰۷الی۸ روزهB4 – ۲۴۰*۳۴۰ میلی مترراهنمای طراحی

تراکت کرافت ۴ رنگ سایز B5

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت کرافت ۴ رنگ B5 / یکرو۱۰۰۰ عدد۶۱۲,۰۰۰۷الی۸ روزهB5 – ۱۷۰*۲۴۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت کرافت ۴ رنگ B5 / دورو۱۰۰۰ عدد۸۳۴,۰۰۰۷الی۸ روزهB5 – ۱۷۰*۲۴۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت کرافت ۴ رنگ B5 / یکرو۲۰۰۰ عدد۱,۰۴۶,۰۰۰۷الی۸ روزهB5 – ۱۷۰*۲۴۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت کرافت ۴ رنگ B5 / دورو۲۰۰۰ عدد۱,۳۱۱,۰۰۰۷الی۸ روزهB5 – ۱۷۰*۲۴۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت کرافت ۴ رنگ B5 / یکرو۵۰۰۰ عدد۲,۲۷۳,۰۰۰۷الی۸ روزهbB5 – ۱۷۰*۲۴۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت کرافت ۴ رنگ B5 / دورو۵۰۰۰ عدد۲,۵۹۵,۰۰۰۷الی۸ روزهB5 – ۱۷۰*۲۴۰ میلی مترراهنمای طراحی

تراکت کرافت ۴ رنگ سایز B6

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزش
تراکت کرافت ۴ رنگ B6 / یکرو۱۰۰۰ عدد۳۰۶,۰۰۰۷الی۸ روزهB6 – ۱۲۰*۱۷۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت کرافت ۴ رنگ B6 / دورو۱۰۰۰ عدد۴۱۷,۰۰۰۷الی۸ روزهB6 – ۱۲۰*۱۷۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت کرافت ۴ رنگ B6 / یکرو۲۰۰۰ عدد۵۲۳,۰۰۰۷الی۸ روزهB6 – ۱۲۰*۱۷۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت کرافت ۴ رنگ B6 / دورو۲۰۰۰ عدد۶۵۶,۰۰۰۷الی۸ روزهB6 – ۱۲۰*۱۷۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت کرافت ۴ رنگ B6 / یکرو۵۰۰۰ عدد۱,۱۳۶,۰۰۰۷الی۸ روزهB6 – ۱۲۰*۱۷۰ میلی مترراهنمای طراحی
تراکت کرافت ۴ رنگ B6 / دورو۵۰۰۰ عدد۱,۲۹۸,۰۰۰۷الی۸ روزهB6 – ۱۲۰*۱۷۰ میلی مترراهنمای طراحی