پاکت

پاکت تحریر ۱۰۰ گرم

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزشراهنما / آموزش
پاکت ملخی تحریر ۱۰۰ گرم۱۰۰۰ عدد۸۷۰,۰۰۰۷ روزه۲۳۰*۲۶۰ میلی مترراهنمای طراحی
پاکت A5 تحریر ۱۰۰ گرم۱۰۰۰ عدد۱,۰۰۴,۰۰۰۷ روزه۲۴۵*۳۴۵ – A5 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)راهنمای طراحی ( کیفی )
پاکت A4 تحریر ۱۰۰ گرم۱۰۰۰ عدد۱,۹۲۰,۰۰۰۷ روزه۴۸۰*۳۴۵ – A4 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)راهنمای طراحی ( کیفی )
پاکت A3 تحریر ۱۰۰ گرم۱۰۰۰ عدد۳,۷۵۶,۰۰۰۷ روزه۶۷۰*۴۷۵ – A3 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)راهنمای طراحی ( کیفی )

پاکت تحریر ۸۰ گرم

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزشراهنما / آموزش
پاکت نامه تحریر ۸۰ گرم۱۰۰۰ عدد۸۳۰,۰۰۰۷ روزه۸۹۰,۰۰۰۳ روزه۲۳۰*۲۶۰ میلی مترراهنمای طراحی
پاکت نامه تحریر ۸۰ گرم۲۰۰۰ عدد۱,۳۵۳,۰۰۰۷ روزه۱,۴۱۳,۰۰۰۳ روزه۲۳۰*۲۶۰ میلی مترراهنمای طراحی
پاکت نامه تحریر ۸۰ گرم۵۰۰۰ عدد۲,۸۲۳,۰۰۰۷ روزه——————۲۳۰*۲۶۰ میلی مترراهنمای طراحی
پاکت A5 تحریر ۸۰ گرم۱۰۰۰ عدد۹۵۹,۰۰۰۷ روزه۱,۰۲۹,۰۰۰۳ روزه۲۴۵*۳۴۵ – A5 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)راهنمای طراحی ( کیفی )
پاکت A5 تحریر ۸۰ گرم۲۰۰۰ عدد۱,۵۵۹,۰۰۰۷ روزه۱,۶۲۹,۰۰۰۳ روزه۲۴۵*۳۴۵ – A5 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)راهنمای طراحی ( کیفی )
پاکت A5 تحریر ۸۰ گرم۵۰۰۰ عدد۳,۲۳۷,۰۰۰۷ روزه——————۲۴۵*۳۴۵ – A5 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)راهنمای طراحی ( کیفی )
پاکت A4 تحریر ۸۰ گرم۱۰۰۰ عدد۱,۸۳۰,۰۰۰۷ روزه۱,۹۱۰,۰۰۰۳ روزه۴۸۰*۳۴۵ – A4 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)راهنمای طراحی ( کیفی )
پاکت A4 تحریر ۸۰ گرم۲۰۰۰ عدد۲,۹۴۰,۰۰۰۷ روزه۳,۰۲۰,۰۰۰۳ روزه۴۸۰*۳۴۵ – A4 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)راهنمای طراحی ( کیفی )
پاکت A4 تحریر ۸۰ گرم۵۰۰۰ عدد۶,۰۳۰,۰۰۰۷ روزه——————۴۸۰*۳۴۵ – A4 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)راهنمای طراحی ( کیفی )

پاکت کتان ۱۲۰ گرم

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزشراهنما / آموزش
پاکت ملخی کتان ۱۲۰ گرم۱۰۰۰ عدد۱,۱۴۳,۰۰۰۷ روزه۲۳۰*۲۶۰ میلی مترراهنمای طراحی
پاکت A5 کتان ۱۲۰ گرم۱۰۰۰ عدد۱,۳۳۴,۰۰۰۷ روزه۲۴۵*۳۴۵ – A5 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)راهنمای طراحی ( کیفی )
پاکت A4 کتان ۱۲۰ گرم۱۰۰۰ عدد۲,۵۸۰,۰۰۰۷ روزه۴۸۰*۳۴۵ – A4 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)راهنمای طراحی ( کیفی )
پاکت A3 کتان ۱۲۰ گرم۱۰۰۰ عدد۴,۸۹۶,۰۰۰۷ روزه۶۷۰*۴۷۵ – A3 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)راهنمای طراحی ( کیفی )

پاکت گلاسه ۱۳۵ گرم

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزشراهنما / آموزش
پاکت نامه گلاسه ۱۳۵ گرم۱۰۰۰ عدد۹۷۰,۰۰۰۷ روزه۱,۰۳۰,۰۰۰۳ روزه۲۳۰*۲۶۰ میلی مترراهنمای طراحی
پاکت نامه گلاسه ۱۳۵ گرم۲۰۰۰ عدد۱,۶۳۳,۰۰۰۷ روزه۱,۶۹۳,۰۰۰۳ روزه۲۳۰*۲۶۰ میلی مترراهنمای طراحی
پاکت نامه گلاسه ۱۳۵ گرم۵۰۰۰ عدد۳,۵۲۴,۰۰۰۷ روزه——————۲۳۰*۲۶۰ میلی مترراهنمای طراحی
پاکت A5 گلاسه ۱۳۵ گرم۱۰۰۰ عدد۱,۰۹۲,۰۰۰۷ روزه۱,۱۶۲,۰۰۰۳ روزه۲۴۵*۳۴۵ – A5 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)راهنمای طراحی ( کیفی )
پاکت A5 گلاسه ۱۳۵ گرم۲۰۰۰ عدد۱,۸۲۴,۰۰۰۷ روزه۱,۸۹۴,۰۰۰۳ روزه۲۴۵*۳۴۵ – A5 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)راهنمای طراحی ( کیفی )
پاکت A5 گلاسه ۱۳۵ گرم۵۰۰۰ عدد۳,۹۰۱,۰۰۰۷ روزه——————۲۴۵*۳۴۵ – A5 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)راهنمای طراحی ( کیفی )
پاکت A4 گلاسه ۱۳۵ گرم۱۰۰۰ عدد۲,۰۹۶,۰۰۰۷ روزه۲,۱۷۶,۰۰۰۳ روزه۴۸۰*۳۴۵ – A4 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)راهنمای طراحی ( کیفی )
پاکت A4 گلاسه ۱۳۵ گرم۲۰۰۰ عدد۳,۴۷۱,۰۰۰۷ روزه۳,۵۵۱,۰۰۰۳ روزه۴۸۰*۳۴۵ – A4 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)راهنمای طراحی ( کیفی )
پاکت A4 گلاسه ۱۳۵ گرم۵۰۰۰ عدد۷,۳۵۸,۰۰۰۷ روزه——————۴۸۰*۳۴۵ – A4 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)راهنمای طراحی ( کیفی )
پاکت A3 گلاسه ۱۳۵ گرم۱۰۰۰ عدد۴,۱۰۵,۰۰۰۷ روزه———۳ روزه۴۷۵*۶۷۰ – A3 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)راهنمای طراحی ( کیفی )
پاکت A3 گلاسه ۱۳۵ گرم۲۰۰۰ عدد۶,۸۳۰,۰۰۰۷ روزه———۳ روزه۴۷۵*۶۷۰ – A3 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)راهنمای طراحی ( کیفی )
پاکت A3 گلاسه ۱۳۵ گرم۵۰۰۰ عدد۱۴,۴۶۵,۰۰۰۷ روزه——————۴۷۵*۶۷۰ – A3 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)راهنمای طراحی ( کیفی )

پاکت کرافت ۸۰ گرم

نام محصولتعدادقیمت / تومانزمان تحویلسایز کارتراهنما / آموزشراهنما / آموزش
پاکت نامه کرافت۱۰۰۰ عدد۱,۱۴۳,۰۰۰۱۰ روزه۲۳۰*۲۶۰ میلی مترراهنمای طراحی
پاکت نامه کرافت۲۰۰۰ عدد۱,۹۸۷,۰۰۰۱۰ روزه۲۳۰*۲۶۰ میلی مترراهنمای طراحی
پاکت نامه کرافت۵۰۰۰ عدد۴,۴۱۰,۰۰۰۱۰ روزه۲۶۰*۳۲۰ میلی مترراهنمای طراحی
پاکت A5 کرافت۱۰۰۰ عدد۱,۳۰۴,۰۰۰۱۰ روزه۲۴۵*۳۲۰ – A5 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)راهنمای طراحی ( کیفی )
پاکت A5 کرافت۲۰۰۰ عدد۲,۲۶۴,۰۰۰۱۰ روزه۲۴۵*۳۲۰ – A5 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)راهنمای طراحی ( کیفی )
پاکت A5 کرافت۵۰۰۰ عدد۵,۰۰۷,۰۰۰۱۰ روزه۲۴۵*۳۲۰ – A5 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)راهنمای طراحی ( کیفی )
پاکت A4 کرافت۱۰۰۰ عدد۲,۵۲۰,۰۰۰۱۰ روزه۴۸۰*۳۴۵ – A4 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)راهنمای طراحی ( کیفی )
پاکت A4 کرافت۲۰۰۰ عدد۴,۳۵۰,۰۰۰۱۰ روزه۴۸۰*۳۴۵ – A4 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)راهنمای طراحی ( کیفی )
پاکت A4 کرافت۵۰۰۰ عدد۹,۵۷۰,۰۰۰۱۰ روزه۴۸۰*۳۴۵ – A4 میلی مترراهنمای طراحی(کیسه ای)راهنمای طراحی ( کیفی )

پاکت ۱۴۰ گرم کارتی

نام محصولتعدادقیمت / تومانتحویلسایزراهنما / آموزشراهنما / آموزش
پاکت نامه ملخی ۱۴۰ گرم۱۰۰۰ تعداد۱,۵۲۱,۰۰۰۷ روز کاری۲۳۰*۲۶۰ میلی مترراهنمای طراحی
پاکت نامه ملخی ۱۴۰ گرم۲۰۰۰ تعداد۲,۵۹۸,۰۰۰۷ روز کاری۲۳۰*۲۶۰ میلی مترراهنمای طراحی
پاکت A5 کارتی ۱۴۰ گرم۱۰۰۰ تعداد۱,۵۴۷,۰۰۰۷ روز کاری۲۴۵*۳۴۵ – A5 میلی مترراهنمای طراحی ( کیسه ای )راهنمای طراحی ( کیفی )
پاکت A5 کارتی ۱۴۰ گرم۲۰۰۰ تعداد۲,۶۳۹۰۰۰۷ روز کاری۲۴۵*۳۴۵ – A5 میلی مترراهنمای طراحی ( کیسه ای )راهنمای طراحی ( کیفی )
پاکت A4 کارتی ۱۴۰ گرم۱۰۰۰ تعداد۲,۹۱۰,۰۰۰۷ روز کاری۳۴۵*۴۸۰ – A4 میلی مترراهنمای طراحی ( کیسه ای )راهنمای طراحی ( کیفی )
پاکت A4 کارتی ۱۴۰ گرم۲۰۰۰ تعداد۴,۹۹۲,۰۰۰۷ روز کاری۳۴۵*۴۸۰ – A4 میلی مترراهنمای طراحی ( کیسه ای )راهنمای طراحی ( کیفی )